Etický kodex

Klient a jeho zájmy jsou pro mě vždy na prvním místě

 • hájím zájmy svých klientů a chovám se spravedlivě ke všem účastníkům obchodu.
 • nezneužívám svého postavení v neprospěch klienta.
 • neodkladně informují účastníky o všech podstatných skutečnostech týkajících se daného obchodního případu.

 

Jednám profesionálně

 • vykonávám svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním  řádem a obchodní etikou tak, aby klienti nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu
 • při své činnosti se řídím zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívám nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuji informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuji na možná omezení a rizika vyplývající z mé práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluji výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předcházím sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluji o smírnou a efektivní cestu řešení.
 • vždy se rozhoduji s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímám pouze takové zakázky, které jsem odborně a efektivně schopen splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítám zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.
 • soustavně si prohlubuji svou kvalifikaci, resp. průběžně se školím tak, abych se zdokonaloval ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se naše odbornost a kvalifikace, a udržuji si přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi v oblasti svého působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují.
 • neposkytuji klientům poradenství, které je mimo mou odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), danou věc konzultuji s tímto odborníkem.
 • neznevažuji činnost ostatních makléřů/ ani neinterpretuji názor na jejich činnost.
 • spolupracuji s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuji spolupracujícího realitního makléře, respektuji zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

 

Netoleruji diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku

 • zavazuji se vyvarovat jakéhokoli diskriminačního chování z důvodů rasy, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo sexuální orientace.

 

Mé hodnoty: spolehlivost, vstřícnost, vnímavost a srozumitelnost

 • uvádím při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomě neuvádím zavádějící informace, nevynechávám závažné skutečnosti nebo nepravdivé tvrzení.
 • zavazují se vždy uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti.

 

Ctím právo a zákony, dodržuji předpisy

 • nenabízím nemovitosti, aniž bych předem obdržel souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.
 • při poskytování svých služeb vždy informuji všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuji.
 • za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírám se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
 • bez souhlasu klienta nezveřejním či neposkytnu jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
 • Zavazuji se zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašuji, že se zavazuji proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele, aktivně vystupovat.
 • při své činnosti se zasazuji také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky a být solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

 

Předcházím střetu zájmů

 • jednám v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chovám se objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí.
 • jednám tak, abych se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob

 

 

 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? NEVÍTE SI RADY?

Rád vám vysvětlím, co vše k prodeji bytu, domu, chalupy, pozemku potřebujete a případně vám pomohu nemovitost rychle prodat za dobrou cenu.
- kontaktujte mě ZDE nebo si objednejte E-book